• Geodezja
 • Inwestycje
 • Nieruchomości
 • GIS
AmiGeo >

Zakres usług

Geodezja

Mapy i kartograficzne opracowania numeryczne w środowiskach CAD.
 • mapy do celów projektowych i sytuacyjno-wysokościowe,
 • wykonywanie tematycznych map, planów i opracowań kartograficznych dostosowanych do indywidulanych potrzeb klienta,
 • opracowania przekrojów poprzecznych i profili podłużnych terenu,
 • zwymiarowania geodezyjne i techniczne projektów, przygotowanie danych pod wyniesienie obiektów w teren,
 • opracowania numeryczne z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, satelitarnych, ortofotomapy.
Obsługa geodezyjno-prawna, dokumentacja do celów prawnych.
 • podziały, połączenia i scalenia działek ewidencyjnych,
 • okazania i wznowienia granic,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • badanie oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości,
Prace realizacyjne, geodezja inżynieryjna, obsługa-inwestycji.
 • tyczenia budynków, obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary powykonawcze budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary przemieszczeń, odkształceń, kontrola pionowości obiektów budowalnych,
 • wykonywanie i opracowywanie pomiarów GPS: statycznych, szybkich statycznych, RTK,
 • projektowanie, zakładanie, opracowanie pomiarów osnowy metodami GPS,
 • pomiary oraz obliczenia objętości obiektów kubaturowych w tym pozyskanie i opracowania z pomiarów wykonanych metodą skaningu laserowego,
 • kompleksowa obsługa geodezyjna budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
 • prace geodezyjne dla audytów linii energetycznych.

Wycena

Wycena, rzeczoznawstwo i szacowanie nieruchomości.
 • wycena i szacowanie nieruchomości,
 • analiza rynku dla wstępnej kalkulacji kosztów inwestycji liniowych wraz ze sporządzeniem opinii o wartościach nieruchomości
 • wycena służebnosci przesyłu,
 • określanie odszkodowania za przedwczesny wyrąb lasów,
 • określanie opłat za wylesienie gruntów,
 • określanie opłat za wycinkę drzew pojedynczych
 • operaty dendrologiczne maksymalnych przyrostów drzew.

GIS, Nowe Technologie

Opracowania GIS.
 • prace geodezyjne dla studiów wykonalności obiektów (linie energetyczne, drogi, kolejnictwo),
 • pozyskanie i konwersja danych geograficznych,
 • budowa obiektów topologicznych, analizy danych topologicznych,
 • analizy przestrzenne, zobrazowania danych geodezyjnych i geograficznych,
 • tworzenie statystyk, analizy danych prawa własności oraz danych planistyczno-przestrzennych,
 • budowanie środowisk bazodanowych dostosowanych do indywidulanych potrzeb klienta,
Opracowania specjalistyczne, pomiary nietypowe, nowe technologie.
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
 • wyodrębnienie lokali w myśl ustawy o własnosci lokali,
 • pomiary przemieszczeń, odkształceń i kontroli pionowości obiektów budowlanych,
 • tworzenie numerycznych modeli terenu NMT i NMPT,
 • monitoring składowisk odpadów komunalnych,
 • wykonywanie pomiarów i opracowań na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego,
 • wykonywanie i opracowanie pomiarów realizowanych systemem mobilnego skaningo laserowego,
 • wykonywanie skaningu laserowego LIDAR, opracowanie (klasyfikacja) wyników pomiarów,

Polecamy
Napisz do nas
Jesli masz pytania dotyczące naszej firmy oraz usług, skontaktuj się z nami na poniższy adres: biuro@amigeo.pl
NOWOŚĆ !!
Autoryzowany dealer firmy Altus Positioning System.
AMIGEO Migut Garstecki Spółka Jawna, ul. Mazowiecka 21 lok. 34Z, 30-019 Kraków, tel.: + 48 12 299-74-93, + 48 12 299-74-64; fax.: + 48 12 299-74-90; e-mail: biuro@amigeo.pl
AmiGeo na Facebooku ↓